☰ Menu Prawe Menu ☰
Warka

Czwartek 26.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do 
projektu można składać od 26 lipca do 8 sierpnia br.
 
Gdzie można zapoznać się z dokumentem? 
Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący  
w roku 2021. Jest on dostępny na stronie internetowej 
https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.  
 
Twoje zdanie się liczy! Zgłoś priorytetowe zadania publiczne na 2022 rok 
Konsultacje społeczne mają przede wszystkim pomóc Samorządowi Województwa w wyborze 
priorytetowych zadań publicznych w zakresie współpracy Województwa i organizacji pozarządowych 
w 2022 roku. 
Uwagi do projektu programu współpracy na kolejny rok mogą w szczególności dotyczyć np.: 
  1. celów współpracy - § 2 programu, 
  2. zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,  
  3. form współpracy pozafinansowej - § 6–14 programu,  
  4. priorytetowych zadań publicznych na 2022 rok - § 15-35 programu,  
  5. podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu – § 43 programu,  
  6. innych  zapisów  programu  ważnych  z  punktu  widzenia  organizacji  pozarządowej  składającej uwagi i propozycje. 
 
13 lipca Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął wstępne założenia do współpracy finansowej w 2022 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota środków finansowych przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych ma zostać zwiększona w stosunku do roku 2021 i wyniesie 
około 50 mln zł.
 
Jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa, w 2022 roku zadania zlecane będą 
do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z: 
  1. opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,  
  2. dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, 
  3. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  
Jak zgłosić uwagi i propozycje? 
Uwagi i propozycje do projektu Programu współpracy na 2022 rok można składać na formularzu konsultacyjnym od 26 lipca do 8 sierpnia br. 
Formularz można przesłać/wypełnić na jeden z wymienionych sposobów:   
?  na stronie internetowej: http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy; 
?  mailem: dialog@mazovia.pl; 
?  pocztą na adres:  
Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych  
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie   
ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa   
z dopiskiem „Program współpracy 2022” 
 
Jaki jest kolejny krok? 
Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na miesiąc wrzesień br. 
 
Dodatkowe informacje 
W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych, mail: dialog@mazovia.pl. 
 
Wytworzył:
Zarząd Województwa Mazowieckiego
Udostępnił:
Fronczek Mariusz
(2021-07-30 11:24:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Fronczek Mariusz
(2021-07-30 11:28:48)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1295741