☰ Menu Prawe Menu ☰
Warka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 01.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rada Miejska

 • Skład Rady Miejskiej w Warce

  Kadencja 2018 - 2023

   

  L.p. Nazwisko i imię
  1. Rzeźnik Aldona - Przewodniczący
  2. Sobieraj Tadeusz - Wiceprzewodniczący
  3. Maciejewski Paweł - Wiceprzewodniczący
  4. Anyszkiewicz Stanisław 
  5. Bugała Daniel
  6. Gawroński Jacek
  7. Gilarski Zbigniew 
  8. Kołodziejski Jerzy
  9. Marszałek Arkadiusz
  10. Nowak Adam
  11. Orlik Urszula
  12. Sekuła Iwona
  13. Tomasz Rawski
  14. Wroniewicz Mirosława
  15. Żelechowski Leszek

   

 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Okręgi i Radni
  (63 KB)
  Wytworzył:
  Karolina Sałyga
  Udostępnił:
  Fronczek Mariusz
  (2018-11-21 13:59:07)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Fronczek Mariusz
  (2020-01-21 11:47:47)
 • Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990r., art.18.2

  Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
  1. uchwalanie statutu gminy,
  2. wybór i odwołanie zarządu, ustalanie wynagrodzeń przewodniczącego zarządu, stanowienie o kierunkach działania zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
  3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek przewodniczącego zarządu,
  4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi z tego tytułu,
  5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  6. uchwalanie programów gospodarczych,
  7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
  8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
  9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
  b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez zarząd,
  c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd w roku budżetowym,
  e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
  f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez zarząd,
  h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
  10. określanie wysokości sumy, do której zarząd gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
  11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
  12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
  13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
  14. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
  15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
  16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
  17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Regulamin Rady Miejskiej
  (56 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Fronczek Joanna
  (2004-11-04 09:21:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2793875