Stanowisko Pracy ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Rozwoju Gminy

SYMBOL RG

Do zadań pracownika na stanowisku należy:

 1. pozyskiwanie środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych na realizację inwestycji gminnych oraz przedsięwzięć pozainwestycyjnych,
 2. opracowywanie wniosków aplikacyjnych i kompletowanie niezbędnej dokumentacji,
 3. poszukiwanie i przekazywanie informacji o możliwościach dofinansowania zadań organizacjom pozarządowym, jednostkom podległym Gminie, w tym także organizacja spotkań informacyjnych,
 4. koordynacja realizacji projektów inwestycyjnych,
 5. realizacja projektów pozainwestycyjnych,
 6. poszukiwanie możliwości partnerskiej współpracy z innymi samorządami i ich związkami, sektorem prywatnym, inicjowanie i przygotowywanie wstępnych koncepcji działań inwestycyjnych na zasadach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego,
 7. utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucjami Wdrażającymi i Pośredniczącymi odpowiednimi dla realizowanych projektów,
 8. przygotowywanie, monitorowanie i aktualizacja dokumentów o charakterze strategicznym: program rozwoju lokalnego, strategia rozwoju, lokalny program rewitalizacji, plan rozwoju miejscowości itp.,
 9. korelacja lokalnych dokumentów strategicznych z dokumentami szczebla krajowego, wojewódzkiego i powiatowego w kontekście korzystania z funduszy unijnych,
 10. przekazywanie do zamieszczenie na stronie www.warka.pl bieżących informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych przez  inne podmioty,
 11. współpraca z organizacjami pozarządowymi, m.in. organizacja otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych, utrzymywanie stałych kontaktów z organizacjami pozarządowymi, prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych,
 12. monitorowanie spraw z zakresu przynależności Gminy do stowarzyszeń.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Fronczek Mariusz
(2011-04-01 10:36:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Fronczek Mariusz
(2013-07-01 12:39:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki