Wydział Budżetu i Podatków

SYMBOL - BP

1. Z zakresu planowania i realizacji budżetu:

 1. opracowywanie projektu budżetu Gminy w trybie określonym przez Radę oraz projektów zmian w budżecie w trakcie roku,
 2. bilansowanie finansowych potrzeb Gminy wpływami:
  • z dochodów własnych,
  • z innych tytułów: subwencje, dotacje, kredyty i pożyczki, obligacje gminne,
 3. ustalanie na podstawie ustalonego budżetu szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetowych pomiędzy jednostki budżetowe,
 4. przekazywanie środków na wydatki dla jednostek wykonujących budżet Gminy wg planów finansowych,
 5. racjonalne dysponowanie środkami budżetowymi poprzez proponowanie zmian w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej,
 6. bieżąca analiza realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
 7. nadzorowanie przestrzegania równowagi budżetowej i dyscypliny finansów publicznych,
 8. kontrola pod względem finansowym umów zawieranych w ramach wykonywania budżetu,
 9. prowadzenie obsługi księgowej budżetu, w tym jednostek pomocniczych Gminy,
 10. prowadzenie spraw z zakresu kredytowania działalności Gminy,
 11. prowadzenie analiz finansowych dotyczących głównie:
  • udzielania poręczeń finansowych,
  • korzystania z kredytów i pożyczek,
  • monitoringu prowadzonej działalności;
 12. współpraca z bankami i funduszami w zakresie:
  • bieżącej obsługi finansowej Gminy,
  • lokowania nadwyżek finansowych,
  • zaciągania zobowiązań finansowych;
 13. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych Gminy,
 14. rozliczanie dotacji budżetowych, pożyczek i kredytów,
 15.  rozliczanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy,
 16. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz z izbami i urzędami skarbowymi, a także innymi jednostkami kontroli finansowej,
 17. prowadzenie „Centralnego Rejestru Umów” generujących wydatki.

2. Z zakresu gospodarki finansowej Urzędu:

 1. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości Urzędu,
 2. bieżące prowadzenie ewidencji księgowej zapewniającej prawidłowe rozliczenie osób majątkowo odpowiedzialnych za mienie będące w posiadaniu Urzędu,
 3. prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
 4. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu jednostki,
 5. sporządzanie sprawozdań finansowych Urzędu,
 6. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
 7. ustalanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania oraz kontroli dokumentów,
 8. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,
 9. prowadzenie obsługi kasowej Urzędu oraz przestrzeganie zasad ochrony wartości pieniężnych,
 10. terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłata zobowiązań,
 11. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu będących w dyspozycji jednostki,
 12. przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
 13. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Burmistrza dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 14. współpraca z wydziałami Urzędu w zakresie wykonania planu finansowego jednostki.

3. Z zakresu dodatków mieszkaniowych:

 1. przyjmowanie i weryfikacja wniosków o dodatki mieszkaniowe,
 2. przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych.

4. Z zakresu oświaty:

 1. sporządzanie zbiorczych analiz i sprawozdań dotyczących finansowania oświaty w Gminie,
 2. obsługa wypłat dofinansowania kształcenia pracowników młodocianych oraz finansowania dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

5. Z zakresu wymiaru, poboru i księgowości podatków i opłat lokalnych:

 1. dokonywanie wymiaru podatków i opłat lokalnych,
 2. prowadzenie ewidencji stanu majątkowego podatników do wymiaru podatków lokalnych,
 3. prowadzenie kontroli podatników pod względem prawidłowości złożonych zeznań podatkowych,
 4. nadzór nad wywiązywaniem się podatników z wymierzonych podatków,
 5. prowadzenie egzekucji w zakresie należności z tytułu podatków i opłat, dla których Burmistrz jest właściwy do ich ustalania i pobierania,
 6. rozpatrywanie wniosków podatników w sprawach zmian dotyczących wymiaru podatków lokalnych i podatków realizowanych przez urząd skarbowy,
 7. prowadzenie księgowości podatkowej Gminy,
 8. uzgadnianie sald kont rozliczeń z podatnikami i inkasentami podatków,
 9. wyliczanie ubytków w dochodach budżetowych na skutek zwolnień ustawowych i zwolnień wprowadzonych uchwałami Rady,
 10. rozliczanie inkasentów podatków (sołtysów),
 11. współpraca z wydziałem AP w zakresie organizowania narad z sołtysami,
 12. udział w kontroli poboru opłaty targowej,
 13. prowadzenie spraw z zakresu odpisów na izby rolnicze,
 14. wydawanie zaświadczeń dotyczących podatków i opłat lokalnych,
 15. rozpatrywanie wniosków w sprawie ulg podatkowych,

6. Z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywane do produkcji rolnej:

 1. przyjmowanie i weryfikacja wniosków w zakresie zwrotu,
 2. wydawanie decyzji o wysokości zwrotu.

7. Z zakresu pomocy publicznej i pomocy de minimis:

 1. prowadzenie indywidualnych spraw z zakresu pomocy publicznej i pomocy de minimis w rolnictwie,
 2. wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy,
 3. przygotowywanie do publikacji wykazów osób, którym udzielono pomocy publicznej.

8. Z zakresu należności publicznych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa - prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg w spłacie należności publicznoprawnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa oraz należności cywilnoprawnych Urzędu (z wyjątkiem z tytułu umów najmu lokali mieszkalnych).
 

Klauzula informacyjna - BP

Wytworzył:
Udostępnił:
Fronczek Mariusz
(2011-06-06 14:36:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Fronczek Mariusz
(2021-01-14 15:29:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki