Związek międzygminny

Data przystąpienia: 14 luty 2013 r.

 

Podstawowe cele związku:

 1. tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie  gmin  –  uczestników  Związku  lub  zapewnianie  wykonania  tych  prac  przez  tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych; 
 2. zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych; 
 3. objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gmin – uczestników Związku, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;  
 4. nadzór  nad  gospodarowaniem  odpadami  komunalnymi,  w  tym  realizacja  zadań  powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;  
 5. ustanawianie  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  obejmujące  co  najmniej następujące  frakcje  odpadów:  papieru,  metalu,  tworzywa  sztucznego,  szkła  i  opakowań wielomateriałowych  oraz  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji,  w  tym  odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;  
 6. tworzenie  punktów  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  w  sposób  zapewniający łatwy  dostęp  dla  wszystkich  mieszkańców  gmin  –  uczestników  Związku,  w  tym  wskazywanie miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;  
 7. zapewnianie  osiągnięcia  odpowiednich  poziomów  recyklingu,  przygotowania  do  ponownego użycia  i  odzysku  innymi  metodami  oraz  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;  
 8. prowadzenie  działań  informacyjnych  w  zakresie  prawidłowego  gospodarowania  odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  
 9. udostępnianie na stronie internetowej Związku oraz gmin – uczestników Związku, informacji o:
  1. podmiotach  odbierających  odpady  komunalne  od  właścicieli  nieruchomości  z  terenu  danej gminy – uczestnika Związku, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 
  2. miejscach  zagospodarowania  przez  podmioty  odbierające  odpady  komunalne  od  właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy – uczestnika Związku, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów  zielonych  oraz  pozostałości z  sortowania  odpadów  komunalnych  przeznaczonych  do składowania; 
  3. osiągniętych  przez  poszczególne  gminy  –  uczestników  Związku  oraz  podmioty  odbierające odpady  komunalne  od  właścicieli  nieruchomości,  które  nie  działają  na  podstawie  umowy,  o której mowa w art. 6f ust. 1 ustawy, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki,  o  którym  mowa  w  art.  6f  ust.  2  ustawy,  w  danym  roku  kalendarzowym  wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami oraz ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  przekazywanych  do składowania; 
  4. punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:
   • firmę,  oznaczenie  siedziby  i  adres  albo  imię,  nazwisko  i  adres  prowadzącego  punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
   • adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy 
   • uczestnika Związku, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów. 
  5. zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o  których  mowa  w  ustawie  z  dnia  29  lipca  2005  r.  o  zużytym  sprzęcie  elektrycznym  i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.) zawierające:
   • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
   • adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy – uczestnika Związku. 
 10. dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości  technicznych  i  organizacyjnych  gmin  –  uczestników  Związku  w  zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:
  1. możliwości  przetwarzania  zmieszanych  odpadów  komunalnych,  odpadów  zielonych  oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania; 
  2. potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 
  3. kosztów  poniesionych  w  związku  z  odbieraniem,  odzyskiem,  recyklingiem  i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych; 
  4. liczby mieszkańców,  
  5. liczby właścicieli nieruchomości, zobowiązanych do pozbywania się zebranych na terenie ich nieruchomości  odpadów  komunalnych  w  sposób  zgodny  z  przepisami  ustawy  i  przepisami odrębnymi,  którzy  nie  zawarli  umowy  korzystania  z  usług  wykonywanych  przez  gminną jednostkę  organizacyjną  lub  przedsiębiorcę  odbierającego  odpady  komunalne  od  właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy,  w  imieniu  których  gminy  –  uczestnicy  Związku  powinni  podjąć  działania,  o  których mowa w art. 6 ust. 6-12 ustawy; 
  6. ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gmin – uczestników Związku; 
  7. ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu Związku. 
Wytworzył:
Karolina Sałyga
Udostępnił:
Fronczek Mariusz
(2012-11-30 09:29:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Fronczek Mariusz
(2013-04-05 08:00:21)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki