Konsultacje społeczne

Burmistrz Warki ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zmiany statutów Sołectw gminy Warka, które odbędą się w terminie od 2 stycznia 2023 r. do 16 stycznia 2023  r.
Zasięg terytorialny konsultacji – wszystkie sołectwa gminy Warka. 

Konsultacji podlega treść projektu uchwały w sprawie zmiany statutów Sołectw gminy Warka.

Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców gminy Warka na temat proponowanej zmiany, która polega na zastąpieniu dotychczasowego brzmienia §9  statutów sołectw „§9. Kadencja organów określonych w §8 trwa 4 lata” na brzmienie „§9. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej jest równa kadencji Rady Miejskiej w Warce. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyborów nowych organów.

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Administracyjno-Prawny w Urzędzie Miejskim w Warce.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców sołectw poprzez umieszczenie zarządzenia i informacji o konsultacjach wraz z projektem uchwały na stronie internetowej Gminy Warka, w biuletynie informacji publicznej w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Warce.
Opinie i uwagi można zgłaszać pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia  za pośrednictwem poczty elektronicznej um@warka.pl, za pośrednictwem operatora pocztowego lub doręczenie osobiste (liczy się data wpływy  do Urzędu).

Informacja o wynikach konsultacji zostanie umieszczona na stronie internetowej gminy Warka, w biuletynie informacji publicznej gminy w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Warce w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji. 
 

Wytworzył:
Karolina Sałyga
Udostępnił:
Fronczek Mariusz
(2023-01-02 14:12:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Piwowarski Damian
(2023-02-20 10:11:21)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki