Burmistrz Warki ogłasza nabór na kandydatów na wolne stanowisko Inspektor Wydziału Budżetu i Podatków w Urzędzie Miejskim w Warce

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko 
INSPEKTOR
 (nazwa stanowiska)

WYDZIAŁ BUDŻETU I PODATKÓW
(nazwa komórki organizacyjnej Urzędu)

w Urzędzie Miejskim w Warce
  

 

Burmistrz Warki  informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

        Pani Justyna Szczepaniak                                                   zam. Klonowa Wola
               (imię i nazwisko)                                                                 (miejscowość)
 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Burmistrz Warki ogłosił nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Budżetu i Podatków, ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 22 kwietnia 2024 r. Na ww. stanowisko wpłynęły 2 oferty, w tym 1 która spełniała wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu. Do dalszego etapu naboru zakwalifikowano jedną kandydatkę, która została zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatki. W celu zweryfikowania informacji złożonych w aplikacji przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną z kandydatką, podczas której zastosowano punktową ocenę kandydatki. 

Pani Justyna Szczepaniak wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na  ww. stanowisku. Kandydatka posiada wymagane predyspozycje i umiejętności gwarantujące rzetelne wykonywanie obowiązków. Pani Justyna Szczepaniak posiada wykształcenie wyższe i kilkuletni staż pracy. Ważnym atutem kandydatki jest doświadczenie w pracy na stanowisku w administracji samorządowej. Kandydatka wykazała się również znajomością ustawy o finansach publicznych, znajomością zagadnień związanych z egzekucją należności oraz znajomością zagadnień związanych z podatkiem VAT.

Warka, dnia 6 maja 2024 r.

BURMISTRZ WARKI

/-/ mgr  Dariusz Gizka
 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) Burmistrz Warki ogłasza nabór na kandydatów na wolne

stanowisko

Inspektor

 Wydziału Budżetu i Podatków

w Urzędzie Miejskim w Warce, Pl. Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka

1. Wymagania kwalifikacyjne:

    1) wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 2-letni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia;

     2) wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy finanse publiczne, znajomość zagadnień związanych z egzekucją należności, znajomość zagadnień związanych z podatkiem VAT,
 • znajomość aplikacji biurowych,
 • komunikatywność, dokładność, terminowość, samodzielność.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Ewidencja księgowa wpłat z tytułu czynszu za lokale komunalne na kontach analitycznych,
 • Ewidencja księgowa wpłat z tytułu zużycia wody i odprowadzenia ścieków,
 • Ewidencja księgowa wpłat z tytułu dzierżawy, sprzedaży, użytkowania wieczystego, opłaty przekształceniowej,
 • Ewidencja księgowa wpłat innych należności o charakterze cywilnoprawnym,
 • Wystawianie faktur ww. zakresie,
 • Prowadzenie postępowań egzekucyjnych ww. opłat,
 • Przeprowadzenie postępowań w sprawie ulg,
 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw w tym cząstkowego sprawozdania Rb-27S,
 • Przygotowywanie analiz, sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw,
 • Zastępstwo w zakresie prowadzenia kasy Urzędu Miejskiego w Warce,
 • Zastępstwo w zakresie przygotowywania projektów uchwał i zarządzeń.

3. Informacja o warunkach  pracy na stanowisku :

 • forma nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę,
 • wymiar czasu pracy – pełen etat,
 • stanowisko związane z pracą w siedzibie Urzędu,
 • praca przy monitorze ekranowym,
 • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • budynek jest wyposażony w podjazd i windę, 
 • toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

4. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:

 1. własnoręcznie podpisany list motywacyjny;
 2. własnoręcznie podpisane c.v.;
 3. wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (wg wzoru dostępnego na BIP Urzędu);
 4. własnoręcznie podpisane oświadczenia (wg wzoru dostępnego na BIP Urzędu) o:
  1. nieposzlakowanej opinii;
  2. niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
  3. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
  4. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530/;
  5. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych i poinformowaniu o możliwości wycofania udzielonej zgody;
  6. posiadanym obywatelstwie polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy.
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe*;
 6. kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy*;

6. Termin, miejsce i forma składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne można:
  złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warce, Pl. Stefana Czarnieckiego 1 – w Biurze Obsługi Interesanta, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Warce, Pl. Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka.
 2. Dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Urzędu Miejskiego lub przesłane pocztą powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z podaniem oznaczenia, jakiego naboru dotyczą.
 3. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.05.2024 r.
 4. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu do Urzędu.
 5. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie o zakwalifikowaniu do dalszego etapu naboru /rozmowy kwalifikacyjne lub testy wiedzy i kompetencji/.

Informacje dodatkowe:

 1. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.      o pracownikach samorządowych /t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530/ obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.
 2. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do dalszego etapu naboru mogą w pok. 104, osobiście odbierać swoje dokumenty aplikacyjne przez okres czterech miesiące od ukazania się wyniku naboru w BIP, natomiast Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu naboru mogą odbierać dokumenty aplikacyjne po upływie czterech miesięcy od zatrudnienia wybranej osoby.
  Po tym okresie, ww. dokumenty zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

*Kandydat może być zobowiązany do okazania, w wyznaczonym terminie, oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego.

 

Warka, dnia 22 kwietnia 2024 r.                                                

BURMISTRZ WARKI

/-/ mgr Dariusz Gizka

Wytworzył:
Edyta Łuczak
Udostępnił:
Fronczek Mariusz
(2024-04-22 15:19:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Fronczek Mariusz
(2024-05-06 16:17:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki