Wydział Administracyjno-Prawny

SYMBOL - AP

1. Z zakresu obsługi Rady i jej organów wewnętrznych:
 1. obsługa kancelaryjno - biurowa Rady,
 2. organizacyjne przygotowanie posiedzeń Rady i jej Komisji,
 3. zapewnienie terminowego przygotowania materiałów dla potrzeby  Rady i jej organów wewnętrznych,
 4. opracowywanie protokołów z sesji, posiedzeń i spotkań,
 5. prowadzenie rejestru uchwał Rady,
 6. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
 7. organizowanie przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady, Z-cę  Przewodniczącego,  a także przekazywanie skarg i wniosków do załatwienia wg kompetencji,
 8. opracowywanie w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady okresowych informacji, ocen i analiz działalności Rady, jej organów wewnętrznych oraz działalności radnych, podejmowanie w zakresie zleconym przez Przewodniczącego czynności zmierzających do zapewnienia współdziałania Rady i jej organów wewnętrznych z organizacjami i stowarzyszeniami,
 9. podawanie na tablicy ogłoszeń bieżących informacji o pracy Rady,
 10. współdziałanie w wykonywaniu prac związanych z wyborami sołtysów i rad sołeckich oraz ławników w zakresie uzgodnionym pomiędzy Przewodniczącym Rady i Burmistrzem,
 11. przekazywanie uchwał Rady do Biura Prawnego Wojewody Mazowieckiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego oraz innych organów zgodnie z przepisami prawa,
 12. przekazywanie uchwał Rady, celem ich stosowania, właściwym merytorycznie wydziałom  oraz jednostkom organizacyjnym Gminy,
 13. sporządzanie miesięcznych zestawień diet radnych,
 14. organizowanie szkoleń dla radnych,
 15. prowadzenie spraw związanych z petycjami wnoszonymi do organów gminy.
2. Z zakresu spraw organizacyjnych:
 1. opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
 2. nadzorowanie stosowania przepisów Instrukcji Kancelaryjnej,
 3. przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza jako Kierownika Urzędu,
 4. nadzór nad terminowym przeprowadzaniem przez kierowników: okresowej oceny pracowników, czynności z zakresu służby przygotowawczej, sporządzania zakresu czynności itp.,
 5. prowadzenie ewidencji spraw sądowych,
 6. współpraca z wydziałami poprzez  udzielanie opinii  i  porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
 7. prowadzenie kancelarii ogólnej i obsługa sekretariatu,
 8. przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem oraz Zastępcą Burmistrza,
 9. przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza,
 10. wysyłanie korespondencji,
 11. rozliczanie kosztów przesyłek i sporządzanie zestawień,
 12. organizowanie narad z sołtysami,
 13. prowadzenie spraw socjalnych w Urzędzie,
 14. prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi,
 15. prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych z pracownikami Urzędu,
 16. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem medali za zasługi dla Ziemi Wareckiej,
 17. prowadzenie spraw związanych z używaniem samochodu służbowego oraz samochodów prywatnych do celów służbowych.
3. Z zakresu kadr:
 1. prowadzenie polityki kadrowej w Urzędzie,
 2. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych m.in. prowadzenie akt osobowych, prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniami pracowników, przygotowywanie zaświadczeń, świadectw pracy,
 3. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych  pracowników,
 4. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
 5. prowadzenie rejestrów:
  1. delegacji służbowych,
  2. upoważnień, pełnomocnictw,
  3. zwolnień lekarskich,
  4. urlopów,
 6. ustalanie zakresów czynności oraz okresowych ocen pracowniczych wobec kierowników  Urzędu oraz  jednostek organizacyjnych,
 7. prowadzenie spraw związanych z praktykami uczniowskimi i zawodowymi,
 8. organizowanie naborów na wolne stanowiska urzędnicze,
 9. prowadzenie statystyk z zakresu kadr i zatrudniania.
4. Z zakresu bezpieczeństwa pracy:
 1. przeprowadzanie szkoleń w zakresie bhp,
 2. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych,
 3. prowadzenie postępowań dotyczących wypadków przy pracy,
 4. opracowywanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach,
 5. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 6. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiążą się z wykonywaną pracą,
 7. prowadzenie spraw związanych z przydziałem odzieży roboczej, obuwia i sprzętu ochrony indywidualnej,
 8. doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Z zakresu skarg:
 1. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 2. koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg i wniosków,
 3. kontrolowanie terminowości załatwiania skarg przez wydziały i jednostki podporządkowane.
6. Z zakresu spraw administracyjno-gospodarczych:
 1. prowadzenie spraw pieczęci i tablic urzędowych,
 2. prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia Urzędu oraz przygotowanie okresowego wybrakowania wyposażenia,
 3. gospodarowanie środkami rzeczowymi, drukami,
 4. prowadzenie spraw związanych z zaopatrywaniem Urzędu w materiały biurowe,  piśmienne oraz środki higieniczne,
 5. konserwacja urządzeń biurowych,
 6. prowadzenie magazynu,
 7. nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w budynkach Urzędu,
 8. wywieszanie na tablicach ogłoszeń Urzędu, sądowych oraz innych instytucji i podmiotów,
 9. nadzór nad utrzymaniem czystości w pomieszczeniach,
 10. prenumerata czasopism, wydawnictw i dzienników urzędowych,
7. Z zakresu informatyki:
 1. planowanie rozwoju sieci komputerowej i jej rozbudowa, w tym planowanie zakupów i inwestycji w tym zakresie,
 2. przygotowywanie założeń do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) do przetargów na zakup sprzętu informatycznego,
 3. konserwacja, modernizacja i naprawa sprzętu komputerowego,
 4. nadzór nad instalowaniem i testowaniem oprogramowania użytkowego,
 5. pomoc przy wdrażaniu wybranego oprogramowania dla potrzeb poszczególnych wydziałów,
 6. sporządzanie kopii bezpieczeństwa baz danych,
 7. prowadzenie ewidencji infrastruktury informatycznej (urządzeń i wyposażenia) będącej na wyposażeniu poszczególnych stanowisk,
 8. prowadzenie rejestru używanych w Urzędzie programów komputerowych i ważności licencji,
 9. organizacja i koordynacja szkoleń komputerowych dla pracowników Urzędu,
 10. administrowanie siecią komputerową,
 11. sprawowanie opieki nad serwerem,
 12. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
 13. prowadzenie i aktualizacja strony www.warka.pl .,
 14. realizowanie spraw związanych z utrzymaniem monitoringu miejskiego.
8. Z zakresu oświaty:
 1. prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych,
 2. realizacja zadań wynikających z ustawy o Systemie Informacji Oświaty,
 3. współpraca z dyrektorami szkół oraz rodzicami w zakresie dowożenia uczniów do szkół,
 4. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i likwidowaniem placówek oświatowych,
 5. analiza arkuszy organizacyjnych szkół,
 6. prowadzenie spraw związanych z przydzielaniem zajęć indywidualnych oraz rewalidacyjnych dla uczniów,
 7. monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki,
 8. prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem pracowników młodocianych,
 9. sporządzanie sprawozdań, zestawień itp. dotyczących oświaty,
 10. przygotowywanie projektów uchwał oraz zarządzeń związanych z działalnością szkół prowadzonych przez Gminę,
 11. realizowanie zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 12. przygotowywanie wniosków do Ministerstwa Edukacji Narodowej o przyznanie nagród, nadanie medali i odznaczeń dla dyrektorów szkół,
 13. przygotowywanie projektów regulaminu wynagradzania nauczycieli i jego uzgadnianie ze związkami zawodowymi nauczycieli,
 14. organizowanie konkursów i naborów na dyrektorów placówek oświatowych,
 15. prowadzenie spraw związanych z postępowaniem egzaminacyjnym dotyczącym ubiegania się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
 16. przygotowanie dokumentacji związanej z oceną pracy dyrektora,
 17. prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem nauczycieli,
 18. kompletowanie dokumentów emerytalnych dla dyrektorów placówek.
9. Z zakresu archiwum:
 1. gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych znajdujących się w Urzędzie,
 2. klasyfikowanie, kwalifikowanie i brakowanie materiałów archiwalnych znajdujących się w zasobie archiwum zakładowego,
 3. współpraca z Archiwum Państwowym w zakresie przekazywania akt,
 4. przygotowywanie zmian w obowiązujących przepisach wewnętrznych dotyczących działania archiwum i czynności kancelaryjnych,
 5. bieżąca kontrola przestrzegania instrukcji kancelaryjnej oraz stosowania jednolitego rzeczowego wykazu.
10. Z zakresu obsługi interesantów:
 1. udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw,
 2. wydawanie druków wniosków do załatwienia spraw oraz pomoc przy ich wypełnieniu,
 3. przyjmowanie wniosków wraz z dokumentacją oraz weryfikacja ich poprawności  i kompletności,
 4. wydawanie decyzji i zaświadczeń przygotowywanych przez merytoryczne wydziały,
 5. obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów – Kancelaria BIP,
 6. prowadzenie rejestrów korespondencji, (odrębnie rejestr faxów i e-maili) oraz rejestru faktur,
 7. stwierdzanie własnoręczności podpisów,
 8. potwierdzanie zgodności z oryginałem,
 9. przyjmowanie i przekazywanie Kierownikom korespondencji,
 10. przyjmowanie i rejestrowanie ofert przetargowych,
 11. rejestracja wpłat z zakresu podatków i opłat lokalnych,
 12. rejestracja wpłat dokonanych tytułem czynszu za lokal komunalny,
 13. obsługa technicznych urządzeń biurowych,
 14. obsługa centrali telefonicznej.
11. Z zakresu ochrony zdrowia:
 1. promocja zdrowia i profilaktyka, inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców Gminy,
 2. współpraca z podmiotami publicznymi, niepublicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sektorze ochrony zdrowia,
 3. opracowywanie, koordynacja oraz realizacja programów zdrowotnych,
 4. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych,
 5. sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji itp. z zakresu ochrony zdrowia,
 6. realizacja innych zadań z zakresu ochrony zdrowia należących do Gminy.
12. Z zakresu promocji Gminy:
 1. współpraca w opracowywaniu rocznych planów promocji Gminy oraz ich realizacja,
 2. opracowywanie i wykonywanie materiałów reklamowych i promocyjnych,
 3. kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy,
 4. współpraca w planowaniu i organizowaniu imprez promujących Gminę,
 5. gromadzenie informacji o Gminie w zakresie wybranych warstw informacyjnych,
 6. współpraca z mediami,
 7. przygotowywanie materiałów do publikacji w prasie oraz na stronę internetową www.warka.pl”,
13. Z zakresu kultury:
 1. prowadzenie rejestru instytucji kultury,
 2. koordynacja działań przy współpracy z wydziałami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy przy organizacji świąt lokalnych i festynów, imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, uroczystości patriotycznych itp.,
 3. opracowywanie rocznego kalendarza imprez kulturalnych i sportowych Gminy przy współpracy z podległymi jednostkami organizacyjnymi Gminy,
 4. prowadzenie i udostępnianie zbiorów archiwum fotograficznego dotyczącego wydarzeń gminnych,
 5. rozpatrywanie wniosków o objęcie Patronatem Burmistrza oraz prowadzenie spraw przedmiotowo z tym związanych,
 6. występowanie do instytucji zewnętrznych o objęcie patronatem imprez organizowanych przez Gminę,
 7. współpraca z gminnymi instytucjami kultury, kultury fizycznej i sportu.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Kozłowski Przemysław
(2003-07-16 14:02:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Fronczek Mariusz
(2018-05-24 14:36:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki