Wydział Inwestycji i Remontów

SYMBOL - IR

1. Z zakresu inwestycji:

 1. przygotowywanie projektów planów inwestycyjnych i remontów kapitalnych finansowanych z budżetu Gminy oraz nadzór nad ich realizacją,
 2. przygotowanie i nadzór nad realizacją wyposażenia gruntów komunalnych w urządzenia komunalne i niezbędne sieci uzbrojenia terenu ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa jednorodzinnego,
 3. przygotowanie i nadzór nad realizacją wyposażenia terenów pracowniczych ogrodów działkowych w drogi dojazdowe, energię elektryczną, zaopatrzenie w wodę,
 4. nadzór nad realizacją remontów kapitalnych i modernizacją komunalnych zasobów mieszkaniowych,
 5. prowadzenie zadań inwestycyjnych,
 6. organizowanie procesu budowy, zapewnienie opracowania dokumentacji projektowej, zapewnienie ustanowienia inspektora nadzoru,
 7. sprawowanie kontroli nad budową, kontrolowanie rozliczeń budowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
 8. opracowywanie kosztorysów inwestorskich,
 9. przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne w trybach przetargowych, tj. przetargu nieograniczonego i ograniczonego,
 10. przygotowywanie materiałów do postępowań o zamówienie publiczne w trybach nieprzetargowych, tj.: negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytanie o cenę,
 11. przygotowywanie umów w zamówieniach publicznych.

2. Z zakresu budowy i utrzymania dróg i ulic:

 1. planowanie i finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych, ulic    i placów,
 2. prowadzenie zadań związanych z pełnieniem funkcji inwestora i zarządcy prze Gminę,
 3. współdziałanie z jednostkami powiatowymi i wojewódzkimi w zakresie budowy, modernizacji i utrzymania dróg na terenie Gminy,
 4. przygotowywanie opinii w sprawie przebiegu dróg powiatowych,
 5. koordynowanie robót w pasie drogowym,
 6. przygotowywanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg oraz pobieranie   opłat i kar pieniężnych,
 7. przygotowywanie orzeczeń o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,
 8. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 9. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych.

3. Z zakresu pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych:

 1. współdziałanie z wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie opracowywania projektów i przygotowywania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych,

4. Z zakresu zamówień publicznych:

 1. nadzór nad organizowaniem i prawidłowym przebiegiem przetargów na zamówienia publiczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 2. opracowywanie i zatwierdzanie przygotowywanych specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zgodności proceduralnych wynikających z obowiązujących przepisów,
 3. akceptacja wymaganych prawem dokumentów właściwych dla prowadzonego postępowania,
 4. udział w pracach komisji przetargowych,
 5. przedkładanie Burmistrzowi propozycji wynikających z badania i oceny ofert,
 6. prowadzenie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi odnośnie wykonawstwa projektów, robót i nadzoru inwestycyjnego i innych,
 7. zawieszanie postępowania o udzielenie zamówień,
 8. przygotowywanie materiałów do rozpatrzenia protestów.

Klauzula informacyjna - IR

Wytworzył:
Udostępnił:
Kozłowski Przemysław
(2003-07-16 15:10:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Fronczek Mariusz
(2018-05-24 14:31:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki