Kierownictwo Urzędu - Burmistrz

Funkcję Burmistrza sprawuje : mgr Tomasz Rawski

Tel: 48 665 12 50

 1. Do zadań i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:
  • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
  • składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie upoważnień w tym zakresie,
  • projektowanie i realizacja strategii rozwoju Gminy,
  • określanie polityki kadrowej i płacowej,
  • zatwierdzanie zakresu czynności i odpowiedzialności pracowników,
  • udzielanie pełnomocnictw procesowych,
  • wykonywanie uchwał Rady oraz przedkładanie na sesję sprawozdań z ich wykonania,
  • prowadzenie gospodarki finansowej Gminy,
  • pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej Gminy i nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z obronnością oraz zarządzaniem kryzysowym,
  • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przepisami prawa, Regulaminem oraz uchwałami Rady.  

    
 2. Burmistrz nadzoruje działalność:
  • Zastępcy Burmistrza,
  • Sekretarza,
  • Skarbnika,
  • Urzędu Stanu Cywilnego
  • Wydziału Inwestycji i Remontów,
  • Stanowiska ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i rozwoju gminy,
  • Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli,
  • Radcy Prawnego,
  • Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,
  • Zakładu Usług Komunalnych w Warce sp. z o.o. (gminnej osoby prawnej).
    
Wytworzył:
Udostępnił:
Kozłowski Przemysław
(2003-07-14 13:56:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Fronczek Mariusz
(2024-05-08 13:18:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki