Burmistrz - kompetencje

ORGAN WYKONAWCZY GMINY - BURMISTRZ

 

Organem wykonawczym gminy jest burmistrz.

Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzędu. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny, nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia.

 1. Burmistrz wykonuje uchwały rady i zadania gminy określone przepisami prawa.
 2. Do zadań burmistrza należy w szczególności: 
  • przygotowywanie projektów uchwał rady,
  • określanie sposobu wykonywania uchwał,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym,
  • przygotowywanie projektu budżetu gminy oraz jego wykonanie,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  • przedkładanie wniosków o zwołanie sesji rady,
  • przedkładanie radzie sprawozdań z działalności burmistrza oraz sprawozdań z wykonania budżetu,
  • wydawanie zarządzeń porządkowych w przypadkach nie cierpiących zwłoki.
  • Zarządzenia takie wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu rady,
  • współdziałanie w interesie gminy z instytucjami znajdującymi się na jej terenie,
  • udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze gminy pełnomocnictwa do zarządu mieniem tych jednostek,
  • informowanie mieszkańców o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej, gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych,
  • prowadzenie spraw w zakresie zwykłego zarządu majątkiem gminy, zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez radę,
  • powoływanie komisji przetargowych, określanie terminów i trybu przeprowadzania przetargów oraz zatwierdzanie wyników rozstrzygniętych przetargów,
  • ustalanie zakresu spraw gminy jakie burmistrz może powierzyć w swoim imieniu sekretarzowi,
  • wydawanie opinii, postanowień i decyzji z zakresu administracji publicznej na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Burmistrzowi przysługuje wyłączne prawo:
  • zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę,
  • emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę,
  • dokonywania wydatków budżetowych,
  • zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
  • dysponowania rezerwami budżetu gminy,
  • blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą. 
 4. Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem, składa jednoosobowo burmistrz albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca burmistrza samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez burmistrza osobą.
 5. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej.
 6. W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie.
  • Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje gminę na zewnątrz.
  • Burmistrz wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz z innych ustaw określających status burmistrza.
  • Szczegółowe kompetencje i zadania burmistrza określone są w ustawach oraz regulaminie organizacyjnym urzędu.
  • Burmistrz jest kierownikiem urzędu. Wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Wytworzył:
Edyta Łuczak
Udostępnił:
Kozłowski Przemysław
(2003-07-18 13:21:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Maj Radosław
(2009-01-08 08:58:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki