Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

SYMBOL AWiK

1. Z zakresu audytu wewnętrznego:

 1. niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy, w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku którego Burmistrz uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów, tj.:
  • dokonywanie przeglądów ustanowionych mechanizmów kontroli zarządczej oraz wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych;
  • ocenianie procedur i praktyki sporządzania, klasyfikowania i przedstawiania informacji finansowej,
  • ocenianie przestrzegania przepisów prawa i regulacji wewnętrznych Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy,
  • ocenianie zabezpieczenia mienia Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy,
  • ocenianie efektywności i gospodarności wykorzystywania zasobów Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy,
  • ocenianie działań do przedstawianych wcześniej zaleceń audytu lub kontroli,
  • sporządzanie w porozumieniu z Burmistrzem planów audytów,
  • sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu,
  • przeprowadzanie analizy ryzyka dla zadań audytowych,
  • opracowywanie programu zadań audytowych w celu ustalenia zakresu przedmiotowego   i podmiotowego zadania oraz narzędzi badawczych,
  • ustalanie w toku czynności audytowych stanu faktycznego badanych obszarów i dokonywanie oceny zgodności poszczególnych działalności z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (z zachowaniem międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego),
  • sporządzanie pisemnych sprawozdań z wykonanych zadań audytowych oraz notatek informacyjnych z przeprowadzonych audytów sprawdzających wykonanie zaleceń w celu dostarczenia Burmistrzowi, Kierownikom oraz osobom zarządzającym gminnymi jednostkami organizacyjnymi rzetelnej informacji o wynikach przeprowadzonych czynności audytowych,
  • prowadzenie akt bieżących w celu dokumentowania przebiegu i wyników audytu wewnętrznego,
  • prowadzenie akt stałych w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów ryzyka,   które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego,
  • przeprowadzanie konkretnych zadań audytowych na podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza.
 2. realizowanie czynności doradczych na rzecz kierownictwa i pracowników w celu usprawnienia funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy, tj.:
  • przeglądanie programów i projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania Urzędu i/lub jednostek organizacyjnych Gminy z planowanymi wynikami i celami,
  • przeprowadzanie narad, wywiadów, rozmów z kierownictwem, pracownikami Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy w celu uzyskania informacji niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia audytów oraz uzgodnienia wyników przeprowadzonych czynności,
  • dokonywanie analizy przyczyn i skutków ewentualnych uchybień stwierdzonych w trakcie prowadzonych audytów w celu sformułowania rekomendacji, które przyczynią się do wyeliminowania uchybień bądź udoskonalenia funkcjonowania badanego obszaru,
  • podejmowanie działań mających na celu realizację funkcji doradczej audytu wewnętrznego.

2. W zakresie kontroli:

 1. sporządzanie w porozumieniu z Burmistrzem rocznych planów kontroli,
 2. sporządzanie sprawozdań z wykonania planu kontroli,
 3. przeprowadzenie kontroli w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy, zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli,
 4. kontrola rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu Gminy,
 5. przeprowadzanie kontroli doraźnych zaleconych przez Burmistrza w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy,
 6. przeprowadzanie kontroli w jednostkach otrzymujących z budżetu Gminy dotacje - w zakresie prawidłowości ich wykorzystywania,
 7. sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli,
 8. sporządzanie protokołów z kontroli oraz projektów zaleceń pokontrolnych,
 9. monitorowanie i sprawdzanie wykonania zaleceń pokontrolnych,
 10. opracowywanie informacji dotyczących przeprowadzanych kontroli w celu zamieszczenia ich w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu,
 11. udzielenie instruktażu, bieżących porad i konsultacji,
 12. współpraca z organami kontroli zewnętrznej.

Klauzula informacyjna - AWiK

Wytworzył:
Udostępnił:
Maj Radosław
(2009-02-03 08:58:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Fronczek Mariusz
(2018-05-24 14:41:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki