Wydział Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej

SYMBOL - GPK

1. Z zakresu polityki przestrzennej:

 1. przygotowywanie materiałów do opracowania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzenia procedury administracyjnej w tym zakresie,
 2. przygotowywanie materiałów do opracowania planów miejscowych, zmian planów miejscowych oraz prowadzenie procedury administracyjnej w tym zakresie,
 3. przygotowanie materiałów do zlecenia opracowań planistycznych i studialnych na zewnątrz w drodze zamówień publicznych,
 4. współpraca z innymi jednostkami w procesie planowania przestrzennego,
 5. prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. przygotowywanie materiałów do oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
 7. przygotowanie materiałów do uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa (regionu),
 8. przygotowywanie materiałów do przeprowadzania negocjacji odnośnie wprowadzenia zadań rządowych do planu miejscowego,
 9. wydawanie wypisów i wyrysów z planu,
 10. ustalanie opłat lub odszkodowań w związku z uchwaleniem lub zmianą przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

2. Z zakresu urbanistyki:

 1. prowadzenie postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz współpraca w tym zakresie z architektem bądź urbanistą,
 2. wydanie decyzji w sprawach o ustalenie warunków zabudowy terenu,
 3. wydawanie decyzji w sprawach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 4. zawieszanie postępowania w sprawach ustalania warunków zabudowy terenu do czasu uchwalenia planu miejscowego,
 5. umarzanie postępowania w sprawach ustalenia warunków zabudowy,
 6. prowadzenie rejestrów:
  • wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego,
  • decyzji o warunkach zabudowy terenu,
  • decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 7. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu,
 8. wydawanie opinii o zgodności z planem miejscowym, decyzją o warunkach zabudowy lub przepisami szczególnymi w formie postanowień do podziałów terenów.

3. Z zakresu obsługi nieruchomości:

 1. oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi,
 2. nazewnictwo ulic i placów,
 3. dokonywanie rozgraniczeń nieruchomości,
 4. zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości,
 5. wnioskowanie o ujawnienia w księdze wieczystej praw Gminy do działek gruntu wydzielonych pod drogi,
 6. ustalanie odszkodowań za przejęte grunty  pod  drogi,
 7. scalenie i podział nieruchomości przeznaczonych w planie miejscowym na cele inne niż rolne i leśne,
 8. występowanie do sądu o unieważnienie umowy nabycia nieruchomości przez cudzoziemców wbrew przepisom ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 9. prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości,
 10. wydawanie zaświadczeń potwierdzających własność i dzierżawę gospodarstw rolnych, osobiste prowadzenie gospodarstwa lub pracę w gospodarstwie rolnym,
 11. przygotowanie dokumentacji w sprawach przekazywania gruntów rolnych na rzecz Gminy.

4. Z zakresu regulowania stanów prawnych nieruchomości:

 1. przygotowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznych do regulacji stanów prawnych nieruchomości,
 2. przygotowanie dla utworzonych zasobów gruntów opracowań geodezyjnych i projektów podziału nieruchomości dla gruntów gminy i potrzeb budownictwa jednorodzinnego,
 3. prowadzenie ewidencji gruntów mienia komunalnego,
 4. porządkowanie stanu własnościowego nieruchomości pozostającego w zakresie zainteresowania władz samorządowych, w szczególności w związku z zamierzonymi inwestycjami.

5. Z zakresu gospodarowania nieruchomościami:

 1. tworzenie zasobów gruntów Gminy (nabywanie i zamiana),
 2. przygotowanie i wprowadzanie nieruchomości do obrotu (sprzedaż, wieczyste użytkowanie, dzierżawa, służebności, użyczenia, zarząd),
 3. naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania, użytkowania        i zarządu,
 4. ustalanie opłat adiacenckich z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej lub wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem,
 5. wykonywanie prawa pierwokupu,
 6. prowadzenie wszystkich spraw związanych z komunalizacją,
 7. inicjowanie i opracowywanie koncepcji gospodarki gruntami stanowiącymi własność Gminy,
 8. sporządzanie wykazów mienia przeznaczonego do sprzedaży lub innej formy zagospodarowania,
 9. analiza form zagospodarowania mienia pod względem ich racjonalności i ekonomicznej efektywności,
 10. przygotowywanie przetargów na dzierżawę lub nieruchomości stanowiących własność Gminy,
 11. przekształcanie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości,
 12. orzekanie o wygaśnięciu prawa zarządu,
 13. podejmowanie czynności w celu  rozwiązania umowy użytkowania wieczystego,
 14. obsługa sołectw w zakresie dzierżawy ich gruntów w szczególności przygotowywanie uchwał, pełnomocnictw, umów, itp.

6. Z zakresu rolnictwa i leśnictwa:

 1. wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
 2. opiniowanie wniosków o przeznaczeniu gruntu nieleśnego lub nieużytku do zalesienia celem przyznania dotacji na zalesienie,
 3. opiniowanie wniosków w sprawie uznania lasu za ochronny lub pozbawienia go tego charakteru,
 4. podanie do publicznej wiadomości informacji o sporządzonym projekcie planu urządzania lasu i przyjmowanie zastrzeżeń,
 5. wykonywanie zadań w zakresie łowiectwa, prowadzenie mediacji o wysokości odszkodowań dla polubownego rozstrzygnięcia sporu,
 6. wydawanie pozwoleń lub zakazów na uprawę maku i konopi włóknistych oraz kontrola tych upraw,
 7. przyjmowanie informacji o pojawianiu się chorób, szkodników i chwastów, przekazywanie komunikatów do punktów sygnalizacyjnych,
 8. wzywanie do wykonania określonych czynności lub zarządzanie wykonania zastępczego  w przypadku degradacji gruntów i nieprzestrzegania przepisów o ochronie roślin przed szkodnikami, chorobami i chwastami,
 9. przyjmowanie i przekazywanie do organu inspekcji weterynaryjnej zgłoszeń  o podejrzeniu lub zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną,
 10. wyznaczanie rzeczoznawców do wyceny zwierząt zabijanych lub padłych w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej,
 11. podawanie do wiadomości osób zainteresowanych lub do wiadomości publicznej informacji o zarządzeniach państwowego lekarza weterynarii,
 12. organizacja i prowadzenie spisów rolnych,
 13. wykonywanie kwartalnych szacunków plonów.

7. Z zakresu gospodarki wodnej:

 1. zatwierdzanie ugód i rozstrzyganie sporów w sprawach zmian naturalnych stosunków wodnych,
 2. rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego,
 3. wyznaczanie pasa gruntu dla zapewnienia dostępu do wody powszechnego korzystania oraz ustalenie odszkodowania dla właściciela nieruchomości,
 4. opiniowanie wniosków o przyznaniu dotacji spółce wodnej i współpraca ze spółką wodną,
 5. powoływanie i udział w terenowych komisjach ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych z tytułu klęsk żywiołowych, gradobicia, powodzi, wymarznięcia.

8. Z zakresu zagospodarowania wspólnot gruntowych:

 1. przygotowanie projektu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz projektu wykazu obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,
 2. zatwierdzanie statutu spółki lub ustanowienie spółki przymusowej,
 3. wyrażanie zgody na zbycie, zamianę lub zmianę przeznaczenia wspólnoty,
 4. nadzór nad działalnością spółki,
 5. zatwierdzanie aktu zbycia udziału we wspólnocie,

9. Z zakresu pracowniczych ogrodów działkowych:

 1. zapewnienie gruntów na potrzeby pracowniczych ogrodów działkowych,
 2. rekultywacja i melioracja gruntów przeznaczonych na ogrody działkowe,
 3. przekazywanie gruntów w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców,
 4. nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości na terenach przylegających do pracowniczych ogrodów działkowych.

10. Z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom środowiska:

 1. sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Gminy,
 2. wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów,
 3. wymierzanie kary pieniężnej za wycinkę drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia,
 4. wydawanie decyzji nakazujących usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania,
 5. wydawanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,
 6. przyjmowanie od osób fizycznych informacji o wyrobach zawierających azbest,
 7. opiniowanie wniosków o udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności związanej z powstawaniem odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne,
 8. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności dotyczącej odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych,
 9. zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości,
 10. opiniowanie wniosku o wydanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin,
 11. opiniowanie wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie prac geologicznych,
 12. udzielanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną oraz prowadzenie rejestru tych psów,
 13. uzgadnianie z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i Regionalnym Inspektorem Ochrony Środowiska raportu oddziaływania na środowisko.

11. Z zakresu nadzoru i organizacji usług komunalnych:

 1. 1) administrowanie budynkiem Urzędu, w tym nadzór nad ochroną przeciwpożarową, z zastrzeżeniem § 22 ust. 6  pkt 14 Regulaminu,
 2.  2) nadzór nad realizacją usług przez Zakład Usług Komunalnych w Warce sp. z o.o. w zakresie:
 3. a) zapewnienia należytego stanu sanitarnego, czystości i porządku na terenie gminy,
 4. b) zapewnienia należytego stanu zieleni miejskiej,
 5. c) nadzór nad utrzymaniem i zarządzaniem cmentarzem komunalnym,
 6. 3) nadzór nad prowadzeniem targowiska miejskiego,
 7. 4) kontrola poboru opłaty targowej,
 8. 5) przygotowanie materiałów do podejmowania uchwał w sprawach zakładania i rozszerzania cmentarzy komunalnych,
 9. 6) przygotowanie materiałów do podejmowania uchwał w sprawie zamykania cmentarzy,
 10. 7) wydawanie decyzji o przeznaczeniu terenu na inny cel po upływie 40 lat od ostatniego pochówku,
 11. 8) organizowanie i sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej, w tym grobami wojennymi,
 12. 9) umieszczanie i utrzymywanie tablic z nazwami ulic i placów.

12. Z zakresu eksploatacji i utrzymania sieci komunalnych:

 1. nadzór nad organizacją i zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie:
  • wodociągów i kanalizacji sanitarnej,
  • kanalizacji deszczowej,
  • oczyszczania ścieków komunalnych,
  • utrzymania czystości i drożności cieków powierzchniowych,
  • zaopatrzenia w energię cieplną.
 2. zarządzanie ograniczenia poboru wody do celów innych niż na zaopatrzenie ludności,
 3. utrzymanie i eksploatacja urządzeń użyteczności publicznej, tj. kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, w tym:
  • zawieranie umów z jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za ich utrzymanie i eksploatację,
  • kontrola działalności w zakresie utrzymania i eksploatacji w/w urządzeń.

13. W zakresie gospodarki mieszkaniowej:

 1. ustalanie kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,
 2. umożliwienie kontroli społecznej w zakresie przydziału mieszkań,
 3. przygotowywanie umów najmu,
 4. naliczanie opłat za najem lokali komunalnych,
 5. wyrażanie zgody na podnajem lokalu,
 6. udostępnianie lokalu w razie awarii wywołującej szkodę lub grożącej bezpośrednio powstaniem szkody pod nieobecność najemcy oraz zabezpieczanie takiego lokalu,
 7. wyliczanie zwrotu kosztów najemcom za wymienione elementy wyposażenia,
 8. usuwanie skutków samowoli mieszkaniowej,
 9. przygotowywanie materiałów do podjęcia uchwał w sprawie wysokości czynszu za najem lokali komunalnych,
 10. nadzorowanie opracowywania projektów uchwał w sprawie wysokości opłat za wodę i ścieki,
 11. dokonywanie corocznie przeglądu komunalnej substancji mieszkaniowej i ustalenie zakresu niezbędnych remontów kapitalnych i bieżących,
 12. analizowanie i opiniowanie prac zarządów nieruchomości wspólnych, w których skład wchodzą lokale komunalne,
 13. administrowanie budynkami i lokalami będącymi własnością bądź współwłasnością Gminy.
 14. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem ulg w spłacie należności cywilnoprawnych Urzędu z tytułu umów najmu lokali mieszkalnych.

14. Z zakresu ewidencji działalności gospodarczej:

 1. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
 2. wydawanie decyzji o wpisie, wykreśleniu, zmianie wpisu bądź o odmowie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 3. prowadzenie ewidencji pól biwakowych,
 4. prowadzenie ewidencji usług hotelarskich w innych obiektach niż obiekty hotelarskie.

15. W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:

 1. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 2. wydawanie decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia,
 3. wydawanie decyzji odmawiających wydania zezwolenia,
 4. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 16. Z zakresu transportu drogowego:

 1. wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów  transporcie drogowym,
 2. wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówki.

17. Z zakresu ochrony zabytków:

 1. dbałość o utrzymanie i opieka nad użytkowanymi obiektami zabytkowymi,
 2. wydawanie zarządzeń w celu zabezpieczenia  zabytku  w  nagłych przypadkach,
 3. przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu  przedmiotu, który posiada cechy zabytku,
 4. przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub odkryciu wykopaliska,
 5. prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków a znajdujących się na terenie Gminy,
 6. zgłaszanie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru zabytków.

Klauzula informacyjna - Kierownik GPK

Klauzula informacyjna - Z-ca Kierownika GPK

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Fronczek Mariusz
(2011-04-01 09:59:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Fronczek Mariusz
(2018-05-24 14:40:32)