Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej określone zostały w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z zm.).
 
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona. (art. 23a ww. ustawy).
 
Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:
 • udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej warka.bipgminy.pl;
 • udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej;
 • będąca w posiadaniu przez podmiot uprawniony.
Informację publiczną w celu ponownego wykorzystywania udostępniają Kierownicy Wydziałów właściwi w zakresie rzeczowym sprawy, której informacja ma dotyczyć.
 
Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Warce, w celu ich ponownego wykorzystywania.
 
Informacja publiczna wytworzona przez Urząd Miejski w Warce udostępniana jest co do zasady bezpłatnie. Zgodnie z art. 23c ustawy o dostępie do informacji publicznej, Urząd może pobrać opłatę, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 
Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
 1. poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
 2. udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie, z zastrzeżeniem pkt. 3;
 3. usunięcia znaków identyfikacyjnych , w tym herbu i logo podmiotu udostępniającego informację publiczną, która ma być ponownie wykorzystywana;
 4. poinformowania o sposobie i formie przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej (podania kto i kiedy dokonał przetworzenia informacji);
 5. wykorzystywania informacji w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługuje Urzędowi Miejskiemu w Warce;
 6. ponownego wykorzystywania informacji publicznej w taki sposób, aby nie wprowadzać odbiorców w błąd.
Urząd Miejski w Warce ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji jaka została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępniona w sposób inny niż udostępnienie w BIP lub została udzielona stosownie do złożonego wniosku.
 
Informacja publiczna w celu ponownego wykorzystywania jest udostępniana na wniosek w przypadku, gdy informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, chyba, że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej wykorzystania, lub gdy wnioskodawca zamierza wykorzystać informację publiczną na innych warunkach niż zostały dla tej informacji określone.
 
Wnioskodawca winien złożyć wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej na urzędowym formularzu określonym w drodze rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
 
 
Wypełniony wniosek można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Warce lub skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Warce na platformie e-PUAP.
 
W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 20 dni od daty otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni.
 
Urząd rozpatrując wniosek:
 1. Przekazuje informację publiczną w celu ponownego wykorzystywania bez ograniczenia warunkami, a w przypadku posiadania informacji publicznej przez wnioskodawcę zawiadamia o braku ograniczenia warunkami ponownego wykorzystywania informacji publicznej;
 2. Przedstawia wnioskodawcy ofertę, która zawiera warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz wysokość opłaty za udostępnienie informacji publicznej.
Po spełnieniu postanowień oferty przez wnioskodawcę, Urząd przekazuje informację publiczną w celu ponownego wykorzystywania.
 
Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
 1. stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika wyznaczonego do przygotowania informacji publicznej;
 2. materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej;
 3. należności związane z dostarczeniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłat.
 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierająca warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Miejski w Warce, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej i wysokości opłat.
 2. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), z tym że odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.
Wytworzył:
Karolina Sałyga
Udostępnił:
Fronczek Mariusz
(2013-11-20 13:09:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Fronczek Mariusz
(2013-11-21 08:59:32)