Urząd Stanu Cywilnego

SYMBOL – SO-USC

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego:

 1. rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów w Księgach Urzędu Stanu Cywilnego,
 2. przyjmowanie od osób zamierzających zawrzeć małżeństwo pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa,
 3. wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca,
 4. przyjmowanie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska jakie nosił przed małżeństwem,
 5. przyjmowanie oświadczenia ojca o uznaniu dziecka,
 6. przyjmowanie oświadczenia małżonków o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, który nie jest ojcem tego dziecka,
 7. przyjmowanie pisemnego oświadczenia o zmianie imienia dziecka,
 8. wpisywanie wzmianek i przypisków do poszczególnych akt,
 9. wydawanie decyzji o uzupełnieniu aktu,
 10. udzielanie ślubów w lokalu Urzędu i poza nim,
 11. wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla jednostki organizacyjnej Kościoła lub Związku Wyznaniowego,
 12. odtwarzanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg,
 13. wydawanie decyzji na sporządzanie aktu w polskich księgach stanu cywilnego, które nastąpiły za granicą,
 14. wydawanie zaświadczenia o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą,
 15. prowadzenie korespondencji konsularnej z zakresu zdarzeń stanu cywilnego,
 16. wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego,
 17. wydawanie zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
 18. wydanie decyzji na sprostowanie błędu pisarskiego,
 19. wydawanie decyzji na zmianę imion i nazwisk,
 20. prowadzenie, kompletowanie, przechowywanie oraz konserwacja wieczystych ksiąg stanu cywilnego,
 21. przekazywanie Ksiąg do Archiwum Państwowego po upływie 100 lat,
 22. współpraca z innymi organami administracji państwowej,
 23. zawiadomienie innych urzędów stanu cywilnego o sporządzonych aktach,
 24. przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,
 25. zawiadamianie ambasady danego kraju o zgonie cudzoziemca (nie objętych konwencją  Nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzoną w Wiedniu dnia 8 września 1976 r., Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735),
 26. wydawanie wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego,                       
 27. zawiadamianie urzędów stanu cywilnego państw objętych ww. konwencją o urodzeniu, małżeństwie, zgonie cudzoziemca,
 28. wydawanie postanowień dotyczących przekazania wniosków o przesłanie aktu wg właściwości zarejestrowanego zdarzenia (urodzenia, małżeństwa i zgonu).

Klauzula informacyjna - usc

Wytworzył:
Udostępnił:
Fronczek Mariusz
(2014-12-22 16:15:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Fronczek Mariusz
(2018-05-24 14:30:44)