Deklaracja dostępności Strony BIP Gminy Warka

Gmina Warka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony BIP Gminy Warka.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • dokumenty PDF, DOC, DOCX nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),

Wyłączenia

 • część nagrania z obrad Sesji Rady Miejskiej zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • część plików PDF, DOC, DOCX została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariusz Fronczek.
 • E-mail: m.fronczek@warka.pl
 • Telefon: 48 665 12 63

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Warki
 • Adres: pl. Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka
 • E-mail: um@warka.pl
 • Telefon: 48 665 12 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Warce, pl Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka

 • Wejście główne od strony prawej przybudówki.
 • Zainstalowana pochylnia.
 • Budynek ma trzy kondygnacje.
 • Dostępna winda.
 • Biuro Obsługi Interesanta znajduję się na parterze.
 • Szerokie korytarze, klatka schodowa.
 • Toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Brak ograniczeń związanych z wstępem z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 
 • Parking posiada wydzielone miejsca dla niepełnosprawnych.
 • Wejście dodatkowe od strony lewej przybudówki jest ograniczone przez schody.
Wytworzył:
Karolina Sałyga
Udostępnił:
Fronczek Mariusz
(2020-03-12 11:48:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Fronczek Mariusz
(2024-03-12 10:33:19)