Wydział Spraw Obywatelskich

SYMBOL – SO-USC

1. Z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej:

 1. wykonywanie zadań w zakresie obronności związanych z podwyższaniem gotowości   obronnej Państwa, a także koordynowanie ich realizacji,
 2. wykonywanie zaleceń Szefa Obrony Cywilnej Kraju,
 3. kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na terenie Gminy w zakresie:
  • a) planowania działalności odnośnie realizacji zadań obrony cywilnej,
  • b) przygotowania i kierowania formacjami obrony cywilnej,
  • c) przygotowania i zapewnienia działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,
  • d) opracowania planu obrony cywilnej Gminy oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych,
  • e) organizowanie szkolenia formacji obrony cywilnej oraz współudział w prowadzeniu szkolenia, a także szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
  • f) kierowanie przygotowaniem ewakuacji i przyjmowania ludności oraz koordynowanie tych działań,
  • g) ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej jednostkom organizacyjnym działającym na terenie Gminy,
  • h) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć do pełnej realizacji zadań,
  • i) planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,
  • j) planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu obrony cywilnej (prowadzenie magazynu OC),
  • k) planowanie i koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.
 4. tworzenie formacji obrony cywilnej,
 5. administrowanie rezerwami osobowymi w zakresie przeznaczenia do służby w obronie cywilnej,
 6. współdziałanie z organami wojskowymi oraz innymi podmiotami w administrowaniu  rezerwami osobowymi,
 7. planowanie przygotowania ludności i mienia na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, określonych w ustawach,
 8. nakładanie obowiązku wykonania świadczeń osobistych i wydawanie decyzji oraz wezwań,
 9. wydawanie decyzji o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomych na cele świadczeń rzeczowych oraz wezwań,
 10. organizowanie doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzonych w trybie natychmiastowego wstawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny oraz organizowanie dowozu żołnierzy rezerwy do jednostek wojskowych,
 11. wydawanie decyzji o przeznaczeniu osób do funkcji kuriera oraz wezwań,
 12. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 13. realizacja zadań dotyczących Regulaminu  Organizacyjnego Urzędu na czas wojny,
 14. wykonywanie zadań w zakresie przygotowania służby zdrowia na potrzeby obronne państwa,
 15. realizacja zadań związanych z operacyjnym planowaniem obronnym Gminy,
 16. planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

2. Z zakresu spraw wojskowych:

 1. sporządzanie rejestru mężczyzn (kobiet) podlegających rejestracji na podstawie rejestrów  stałych mieszkańców i wydruków komputerowych,
 2. prowadzenie rejestru osób do kwalifikacji wojskowej i jego aktualizacja,
 3. sporządzanie list osób do kwalifikacji wojskowej,
 4. wywieszanie obwieszczeń wojewody w miejscach najbardziej uczęszczanych o kwalifikacji wojskowej,
 5. wzywanie osób do kwalifikacji wojskowej do stawiennictwa przed komisję lekarską,
 6. wysyłanie zawiadomień o zmianie miejsca pobytu osób do kwalifikacji wojskowej do właściwego urzędu ze względu na miejsce poprzedniego zamieszkania,
 7. ustalanie przyczyn niestawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej na komisję i zastosowanie środków egzekucji administracyjnej,
 8. prowadzenie wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,
 9. sporządzanie meldunków o ilości osób objętych rejestracją.

3. Z zakresu zarządzania kryzysowego:

 1. kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,
 2. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego,  w tym:
  • realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
  • opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego,
 3. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu  zarządzania kryzysowego,
 4. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego Gminy,
 5. organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury  krytycznej,
 6. prowadzenie dokumentacji zespołu zarządzania kryzysowego,
 7. całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności,
 8. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
 9. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
 10. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
 11. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 12. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.

4. Z zakresu dowodów osobistych:

 1. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych,
 2. sprawdzanie zgodności danych zawartych we wniosku z dokumentami źródłowymi i bazą ewidencji ludności,
 3. prowadzenie rejestru wpływu wniosków o wydanie dowodów osobistych,
 4. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania dowodów osobistych,
 5. wydawanie dowodów osobistych dla osób:
  • zamieszkujących na terenie RP,
  • powracającym  z zagranicy na pobyt stały,
  • odbywającym karę pozbawienia ludności;
 6. współpraca z urzędami w zakresie przekazywania wniosków o wydanie dowodu osobistego i odbioru tych dokumentów,
 7. zakładanie kopert osobowych dla wydanych dowodów osobistych,
 8. prowadzenie rejestrów numerowych dla wystawionych dowodów osobistych oraz ich bieżąca aktualizacja,
 9. prowadzenie rejestru:
  • utraconych dowodów osobistych,
  • unieważnionych dowodów osobistych;
 10. przyjmowanie zawiadomień o utracie dowodu osobistego,
 11. rozliczanie formularzy dla wydanych dowodów osobistych,
 12. wydawanie zaświadczeń o utracie dowodów osobistych,
 13. wprowadzanie do systemu ewidencji ludności wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
 14. wysyłanie kopert osobowych wg otrzymywanych zapotrzebowań z innych urzędów,
 15. współpraca z innymi urzędami w zakresie:
  • przekazywania odnalezionych dowodów,
  • przesyłania zawiadomień o utracie dowodów,
  • przesyłania zawiadomień o unieważnieniu dowodów osobistych,
  • przesyłania zapotrzebowania na koperty dowodowe;
 16. rejestracja unieważnienia dowodów i ich unieważnianie na podstawie zawiadomień z ewidencji ludności i USC,
 17. prowadzenie ewidencji kopert osobowych osób zmarłych i unieważnianie dowodów osobistych tych osób,
 18. udostępnianie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych organom administracji publicznej, organom wymiaru sprawiedliwości i innym,
 19. zawiadamianie właściwego urzędu skarbowego o zmianie dowodu osobistego,
 20. przeprowadzanie corocznej inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania na wyposażenie stanowisk w systemie dowodów osobistych, będącego własnością  MSWiA.

5. Z zakresu ewidencji ludności:

 1. przyjmowanie zgłoszeń  meldunkowych: zameldowania na pobyt stały,  zameldowania na pobyt  czasowy ponad 3 miesiące, zameldowania na pobyt czasowy do 3 miesięcy, wymeldowanie z pobytu stałego, wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 3 miesiące;
 2. meldowanie  i wymeldowywanie cudzoziemców,
 3. prowadzenie postępowań administracyjno – dowodowych i wydawanie decyzji orzekających: wymeldowanie, odmawiających wymeldowanie, orzekających zameldowanie, odmawiających zameldowania, uchylających zameldowanie, odmawiających uchylenie czynności materialno - technicznych zameldowania, umorzonych, zawieszających postępowanie,
 4. wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności,
 5. udostępnianie informacji adresowo – osobowych dla potrzeb organów administracji publicznej, organów wymiaru sprawiedliwości i innych,
 6. rejestracja noworodków oraz współpraca z MSWiA w sprawie nadania numeru PESEL,
 7. rejestrowanie danych o zmianach stanu cywilnego, imion i nazwisk oraz zgonach,
 8. sporządzanie wykazów imienno – adresowych osób podlegających obowiązkowi szkolnemu dla potrzeb szkół,
 9. zawiadamianie właściwych organów administracji państwowej o  zgonach,
 10. współpraca z organami administracji samorządowej: wysyłanie danych dla organu nowego miejsca pobytu stałego, zawiadomienia o zameldowaniu na pobyt stały, zawiadomienia o zameldowaniu na pobyt czasowy ponad 3 – miesiące, zawiadomienie        o wymeldowaniu z pobytu czasowego,
 11. wprowadzanie zmian do Terenowego Banku Danych,
 12. prowadzenie i bieżąca aktualizacja dodatkowego rejestru wyborców,
 13. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w celu bieżącej aktualizacji programu PLATFORMA WYBORCZA:
  • sporządzanie kwartalnych sprawozdań o stanie rejestru wyborczego,
  • wydawanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców,
  • zawiadamianie gmin o następujących zmianach w ruchu ludności,
 14. współpraca z właścicielami domów i lokali oraz innymi podmiotami dysponującymi tytułem prawnym do lokalu w sprawie dyscypliny meldunkowej wynikającej z ustawy,
 15. sprawowanie nadzoru nad wykonaniem obowiązków określonych w ustawie i ewidencji ludności o dowodach osobistych,
 16. sporządzanie list wyborczych - ordynacja wyborcza,
 17. sporządzanie aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach i referendum,  
 18. realizowanie  zadań  związanych  ze  złożeniem  przez  osobę  uprawnioną  do  udziału w głosowaniu zgłoszenia o zamiarze głosowania korespondencyjnego,
 19. prowadzenie spraw wynikających z przepisów o zgromadzeniach,
 20. prowadzenie spraw wynikających z przepisów o zbiórkach publicznych,
 21. prowadzenie  spraw  związanych  z zapraszaniem  repatriantów  do  osiedlenia  się  na terenie gminy. 

6. Z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

 1. współdziałanie i nadzór w zakresie realizacji zadań statutowych w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP),
 2. współdziałanie w planowaniu wydatków na cele utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP, w tym przygotowywanie założeń do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), nadzorowanie realizacji wydatków oraz sporządzanie okresowych analiz w tym zakresie,
 3. rozliczanie kierowców z zużytego paliwa zgodnie z miesięczną kartą drogową pożarniczego pojazdu samochodowego i sprzętu silnikowego,
 4. sporządzanie zestawień na podstawie, których naliczane są członkom poszczególnych jednostek OSP wynagrodzenia za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
 5. prowadzenie ewidencji zakupionego i zużytego paliwa i olejów,
 6. przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji sprzętu w jednostkach OSP,
 7. współdziałanie w realizacji zapotrzebowań na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania oraz remontu sprzętu i obiektów,
 8. współdziałanie w zakresie ubezpieczenia członków OSP, pojazdów pożarniczych i budynków,
 9. udział w posiedzeniach Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP,
 10. kierowanie osób funkcyjnych OSP na szkolenia z zakresu ochrony p.poż.,
 11. współdziałanie w zakresie nadzoru (kontroli) nad działalnością bojową OSP w przeprowadzaniu ćwiczeń i zawodów pożarniczych,
 12. udział w zebraniach sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych w OSP,
 13. prowadzenie działalności propagandowej mającej na celu poprawę bezpieczeństwa p. pożarowego i zmniejszenia zagrożenia pożarowego,
 14. sprawowanie nadzoru nad ochroną p.pożarową w Urzędzie (w szczególności konserwacja gaśnic i hydrantów, oznakowanie wyjść awaryjnych, oznaczenie podręcznego sprzętu gaśniczego, szkolenia z zakresu ochrony pożarowej,) oraz współdziałanie w sprawowaniu nadzoru nad ochroną  p.pożarową w stosunku do podległych jednostek organizacyjnych (poprzez kontrolę tych jednostek i wydawanie zaleceń).

Klauzula informacyjna - ewidencja ludności

Klauzula informacyjna - dowody osobiste

Klauzula informacyjna - oc-zk

Wytworzył:
Udostępnił:
Kozłowski Przemysław
(2003-07-16 14:40:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Fronczek Mariusz
(2018-05-24 14:26:41)