Kierownictwo Urzędu - Skarbnik

 

Funkcję Skarbnika sprawuje : Joanna Fronczek

Tel: 48 665 12 73:

 1. Skarbnik bezpośrednio nadzoruje pracę Wydziału Budżetu i Podatków.
 2. Skarbnik zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań Urzędu w zakresie spraw finansowych, sprawując kierownictwo, kontrolę i nadzór nad działalnością wydziałów oraz jednostek organizacyjnych realizujących te zadania.
 3. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
  • przygotowywanie projektu budżetu oraz bieżący nadzór nad jego wykonaniem przez gminne jednostki organizacyjne,
  • nadzorowanie wykonywania obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu,
  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  • dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  • dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności sporządzonych dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  • kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
  • nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej,
  • przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej Gminy,
  • opiniowanie projektów uchwał Rady wywołujących skutki finansowe dla Gminy,
  • nadzór nad wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody Gminy,
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.
Wytworzył:
Renata Leśniewska
Udostępnił:
Kozłowski Przemysław
(2003-07-16 12:43:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Fronczek Mariusz
(2023-05-16 13:26:36)