Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

SYMBOL PN

1. Do zakresu działania należy:

 1. kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych przez komórki organizacyjne Urzędu,
 2. zapewnianie ochrony informacji niejawnych oraz systemów i sieci teleinformatycznych,
 3. zapewnianie ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej,
 4. przeprowadzanie okresowej kontroli ewidencji materiałów i obiegu dokumentów,
 5. przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 6. przeprowadzanie postępowania sprawdzającego związane z dostępem do informacji niejawnych,
 7. przechowywanie akt zakończonych postępowań zwykłych sprawdzających, które łączą się z dostępem do informacji,
 8. prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
 9. opracowywanie planu ochrony Urzędu i nadzorowywanie jego wykonanie,
 10. przedstawianie Burmistrzowi celem zatwierdzenia wykazu stanowisk i prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych,
 11. współpracowanie z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa,
 12. informowanie na bieżąco kierownika jednostki organizacyjnej o przebiegu współpracy ze służbami ochrony państwa,
 13. wyznaczanie pracownika przejmującego kancelarię w przypadku czasowej nieobecności pracownika prowadzącego kancelarię.

2. Kancelaria ds. informacji niejawnych podlega bezpośrednio Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych, do którego obowiązków należy w szczególności:

 1. udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom do tego uprawnionym,
 2. egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,
 3. prowadzenie rejestrów dokumentów niejawnych,
 4. kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w kancelarii oraz Urzędzie,
 5. prowadzenie ewidencji wykonanych dokumentów niejawnych,
 6. nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych,
 7. prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione upoważnionym pracownikom.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Maj Radosław
(2009-02-03 08:56:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Fronczek Mariusz
(2011-06-07 14:52:13)